வகுப்பு 5 | சமூக அறிவியியல் | நமது பூமி | அலகு 1 | பருவம் 1

 https://www.youtube.com/watch?v=P20W7qnvVqE&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 5 | இணைப்புப் பாடப்பகுதி | சூழ்நிலையியல் | குழந்தைகளின் உரிமைகள் | அலகு 3

 https://www.youtube.com/watch?v=7I1CWWRnuhg&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 5 | சமூகஅறிவியல் | குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் | அலகு 1

 https://www.youtube.com/watch?v=ErRVo80uW_s&ab_channel=KalviTVOfficial