வகுப்பு 5 | அறிவியியல் | உறுப்பு மண்டலங்கள் | அலகு 1

 https://www.youtube.com/watch?v=2CH_bPNzIqE&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 5 | அறிவியல் | எனது உடல் | மனித உள்ளுறுப்புகள் | அலகு 1

 https://www.youtube.com/watch?v=3K2EDLjQ6dk&ab_channel=KalviTVOfficial