வகுப்பு 5 | இணைப்பாடப்பகுதி | கணக்கு | சமான பின்னங்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=PQEbLmLj4SI&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 5 | இணைப்புப்பாடப்பகுதி | கணக்கு | பின்ன எண்கள் அறிமுகம் | அலகு 1

 https://www.youtube.com/watch?v=pBy7JXIrUE4&ab_channel=KalviTVOfficial