வகுப்பு 4 | சமூகஅறிவியியல் | ஆற்றங்கரை அரசுகள் | அலகு 1 | பகுதி 1 | KalviTv

https://www.youtube.com/watch?v=naF5SFvh_6g&ab_channel=KalviTVOfficial

  வகுப்பு 4 | இணைப் பாடப்பகுதி | சமூகஅறிவியியல் | மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் நாடு | அலகு 6

 https://www.youtube.com/watch?v=Z5Jl4jsHMxw&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 4 | இணைப்புப்பாடப்பகுதி | சமூகஅறிவியல் | வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் |அலகு 7

 https://www.youtube.com/watch?v=veJhLdTLTkQ&ab_channel=KalviTVOfficial