வகுப்பு 4 | இணைப்பாடப்பகுதி | கணக்கு | ரூபாயும் பைசாவும் கூட்டலும் கழித்தலும்

https://www.youtube.com/watch?v=KvGDVNYGS10&ab_channel=KalviTVOfficial

 

வகுப்பு 4 | இணைப்புப்பாடப்பகுதி | கணக்கு | ரூபாயும் பைசாவும் | அலகு 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YgKelgYJ3E&ab_channel=KalviTVOfficial