வகுப்பு 4 | அறிவியியல் | எனது உடல் | அலகு 1 | பருவம் 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=25udEx7sd-o&ab_channel=KalviTVOfficial

 

வகுப்பு 4 | இணைப்பு பாடப்பயிற்சி | அறிவியல் | காற்றுக்கு எடை உண்டு | அலகு 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpJ2h2GHRVI&ab_channel=KalviTVOfficial