தனியார் பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களின் TC இல்லாமல், அவர்களுக்கு அரசுப்பள்ளிகளில் சேர்க்கை வழங்கக் கூடாது.

- தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்