STD – III - TERM - I - SOCIAL SCIENCE

வகுப்பு 3 | சமூகஅறிவியியல் | குடும்பம் | அலகு 1 |

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIV1jcLO4bo&ab_channel=KalviTVOfficial

 

 

வகுப்பு 3 | சமூகஅறிவியியல் | நமது நண்பர்கள் | சமுகப்பணியாளர்கள் | அலகு 3 | பகுதி 1 KalviTv

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIWazTAhxs8&ab_channel=KalviTVOfficial

 

வகுப்பு 3 | இணைப்புப் பாடப்பகுதி | சமூகஅறிவியியல் | நமது நண்பர்கள் அவர்களின் பணிகள்

 

https://www.youtube.com/watch?v=cY185GQEmlc&ab_channel=KalviTVOfficial