TERM - I - STD - 3 - MATHS 

வகுப்பு 3 | இணைப்புப்பாடப்பகுதி | கணக்கு | அடிப்படை வடிவங்கள் | அலகு 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRnBhtextbk&ab_channel=KalviTVOfficial

 

வகுப்பு 3 | கணக்கு | | இரு பரிமாண வடிவங்களை அடையாளம் காணுதல் | அலகு 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wdJt9aDY8c&ab_channel=KalviTVOfficial