1. முதலில் பள்ளியின் U DISE NUMBER யை update செய்யவும்.

2. 6 முதல் 10 வகுப்பு வரை அதிகபட்சமாக 5 மாணவர்களை தேர்வு செய்யவும். தேர்வு செய்யும் போது ஒரே வகுப்பிலிருந்து 5 மாணவர்களை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.(5 க்கும் குறைவான மாணவர்களையும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்)

3. மாணவர்கள் விவரங்கள்

* பெயர்

* பெற்றோர் பெயர்

* வகுப்பு

* ஆதார் எண்

* கைபேசி எண்

* இனம்

*புகைப்படம்(JPG,PNG FORMAT FILE SIZE 2MB)

*வங்கி கணக்கு புத்தகம்

4.PROJECT விவரங்கள்

* Project topic (ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும்)

* JPG,PNG ,WORD ,PDF FORMAT FILE SIZE 2MB

A4 SHEET கையால் எழுதியும் upload செய்து கொள்ளலாம்

* தமிழ் மொழி உட்பல பல மொழிகளில் project upload செய்து கொள்ளலாம்.

* project photo copy upload additional not mandatory.

*project audio, video upload FILE SIZE 5MB not mandatory

5.Guide teacher name and phone number

6.HM name and phone number

7.இந்த 5 மாணவர்களை தேர்வு செய்ய காரணம்

இதுபோன்ற தகவல்களை தயார் நிலையில் வைத்துக்கொண்டு விண்ணப்பிக்கவும்.