நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த இடமாறுதல் விதிகளில் மனமொத்த மாறுதல் மற்றும் விருப்ப மாறுதல் நிர்வாக மாறுதல் ஆகியவற்றை செய்வதற்கு துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு


CLICK HERE TO DOWNLOAD -GENERAL TRANSFER - ORDER- PDF