பொறியியல் படிப்பில் அரியர்ஸ் மாணவர்கள்  தேர்ச்சி என்ற தமிழக அரசின் முடிவை ஏற்க  முடியாது"

 அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு முடிவுஎன தகவல்

இது தொடர்பாக அண்ணா பல்கலைக் கழகத்திற்கு அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு கடிதம் என தகவல்