🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄

*_தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் - 2020 - 14.09.2020 முதல் 28.09.2020 வரை மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுதல்  குறித்து ஆசிரியர்களுக்கான  வழிகாட்டுதல் குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்._*

🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄🌃🌄