தமிழகத்தில் இரு மொழிக்கொள்கையே பின் பற்றப்படும் என்ற முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு ஜாக்டோ ஜியோ வரவேற்பு மற்றும் புதிய கல்விக்கொள்கையினை தமிழகத்தில் அமல்படுத்துதல் தொடர்பாக ஆய்வுக்குழுவில் ஆசிரியர் சங்கப்பிரதிநிதிகளையும் இணைத்திட  JACTTO - GEO  கோரிக்கை .....