புதிய கல்விக்கொள்கையின் பாதை முழுவதும் தவறாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது - வே வசந்திதேவி - மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணை வேந்தர் ....