💯⁒     150 கல்லூரிகளில் உள்ள 92,000 இடங்களுக்கு சுமார் 3 லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்