Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text that says "சார்ந்த மாவட்டங்களில் கலையாசரியர் பதவிக்கு 01.01.2020 அன்றைய நிலவரப்படி தகுதிவாய்தோர் யாரும் இல்லாத பட்சத்தில் 'இன்மை' அறிக்கையினை பதவி வாரியாகத் தனித்தனியாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலருக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. படிவத்தினை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அதில் தவறு எதேனும் ஏற்படின் சார்ந்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலரே பொறுப்பாவார் என்று மீண்டும் இணைப்பு: படிவம் பள்ளிக் இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) பெறுநர்:- அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், நகல் இயக்குநர், கல்வி இயக்ககம், சென்னை- இயக்குநர், மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை- இயக்குநர், மெட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்ககம், சென்னை-6 இயக்குநர், சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்ககம்- உறுப்பினர் செயலர் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், சென்னை-6 நடவடிக்கைக்காவும் கனிவுடன் அனுப்பப்படுகிறது நகல்:- முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளர், பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை நகல்:- இவ்வியக்கக அ2 பிரிவு தகவலுக்காகவும், தக்க 1"