இடைநிற்றலால் பெருமளவு தோல்வியடைந்த  பிளஸ்  2 மாணவர்கள் ...........