2018-2019,2019-2020 ஆம் ஆண்டில் NMMS தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளின்  இரண்டாம் கட்டமாக பெறப்பட்ட மாணவ / மாணவியரின் விடுபட்ட வங்கிகணக்கு  விவரங்கள் சரிபார்க்க  உத்தரவு.