மாணவர்களுக்கு 14 தொலைக்காட்சிகளில் பாடம் நடத்த ஏற்பாடு ....பாடம் நடத்தும் பணி 3 நாட்களில் தொடங்கப்படும் எனவும் தகவல்