10,12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 2020 - 2021 கல்வியாண்டிற்கான விலையில்லா பாடநூல்கள் பள்ளிகளில் வழங்குதல் தொடர்பாக அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு.