கரோனா ...சீனப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எவ்வாறு பள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்..அவர்களின் பாதுகாப்புக்கு என்ன என்ன நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன video