1. கல்வி மற்றும் கற்பித்தல் பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கவும், கற்பித்தல்-கற்றல் செயல்முறைகளுக்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிற வசதிகளை ஒருங்கிணைத்து மேம்படுத்துவதன் மூலமாகவும், நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதற்காகவும் பள்ளி கல்வித் துறை மாநில வளக் குழுவின் அரசியலமைப்பிற்கு பள்ளி கல்வி ஆணையர் முன்மொழிந்துள்ளார்.  பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் COVID-19 இன் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்தவும் தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்குமாறு அரசாங்கத்திடம் கோரியது.

2. பள்ளி கல்வி ஆணையரின் முன்மொழிவு அரசாங்கத்தால் விரிவாக ஆராயப்பட்டது, இதன்மூலம் பள்ளி கல்வி ஆணையர் தலைமையிலான ஒரு நிபுணர் குழுவை பின்வரும் அதிகாரிகள் / அதிகாரிகள் அல்லாதவர்களுடன் அரசாங்கம் உருவாக்குகிறது.