தொடக்க நிலை மாணவர்களுக்கு பிடித்த, விளையாட்டு வழிக் கற்றல் மூலம் , தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதத் திறன்களை மேம்படுத்தும் பொருட்டு,  உருவாக்கப்பட்ட தளம் ஆகும்.. மேலும் Google play store இலிருந்து pschool.in என்று type செய்து, Apps ஆகவும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்... நேரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றுவோம்....

CLICK HERE .....................

GOOGLE PLAY STORE LINK ...........................