இனி அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் ஆறு நாள் வேலை.சனிக் கிழமையும் வேலை நாள்.தமிழக அரசு அறிவிப்பு.