1188406520ad6bbd94d54188a97d7db20f958425595818664a6fedac7c320715f9a28f943
ஏர்டெல், வோடஃபோன் -ஐடியா மற்றும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்காக புதுப்புது திட்டங்களை அறிவித்துள்ளன. ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி அல்லது 3 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகின்றன.


கூடுதல் டேட்டா வழங்கும் திட்டங்களை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், ஏர்டெல், வோடஃபோன்-ஐடியா மற்றும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஆகியவற்றின் 17 திட்டங்கள் இங்கே உள்ளன. அவை ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி அல்லது 3 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகின்றன.


ஏர்டெல்: ரூ.698 திட்டம்
84 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா (மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்

ஏர்டெல்: ரூ 398 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 84 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்

ஏர்டெல்: ரூ 558 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்

ஏர்டெல்: ரூ .298 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 56 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்


ஏர்டெல்: ரூ .298 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 56 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்
அமேசான் பிரைம் இலவசம்

ஏர்டெல்: ரூ 449 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 112 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்

ரிலையன்ஸ் ஜியோ: ரூ 349 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 84 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
ஜியோ டூ ஜியோ அன்லிமிடேட் கால்கள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000கால்கள் இலவசம்.
அதன்பின், 124 நிமிடங்களுக்கு 10 ரூபாய்,
249 நிமிடங்களுக்கு 20 ரூபாய்,
656 நிமிடங்களுக்கு 50 ரூபாய்,
1362 நிமிடங்களுக்கு 100 ரூபாய்

ரிலையன்ஸ் ஜியோ: ரூ 249 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா (மொத்தம் 56 ஜிபி)

ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
ஜியோ டூ ஜியோ அன்லிமிடேட் கால்கள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 1000கால்கள் இலவசம்.
அதன்பின், 124 நிமிடங்களுக்கு 10 ரூபாய்,
249 நிமிடங்களுக்கு 20 ரூபாய்,
656 நிமிடங்களுக்கு 50 ரூபாய்,
1362 நிமிடங்களுக்கு 100 ரூபாய்

ரிலையன்ஸ் ஜியோ: ரூ 444 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 112 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
ஜியோ டூ ஜியோ அன்லிமிடேட் கால்கள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 2000 கால்கள் இலவசம்.
அதன்பின், 124 நிமிடங்களுக்கு 10 ரூபாய்,
249 நிமிடங்களுக்கு 20 ரூபாய்,
656 நிமிடங்களுக்கு 50 ரூபாய்,
1362 நிமிடங்களுக்கு 100 ரூபாய்

ரிலையன்ஸ் ஜியோ: ரூ 599 திட்டம்
84 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
ஜியோ டூ ஜியோ அன்லிமிடேட் கால்கள், மற்ற நெட்வொர்க்குகளுக்கு 2000கால்கள் இலவசம்.
அதன்பின், 124 நிமிடங்களுக்கு 10 ரூபாய்,
249 நிமிடங்களுக்கு 20 ரூபாய்,
656 நிமிடங்களுக்கு 50 ரூபாய்,
1362 நிமிடங்களுக்கு 100 ரூபாய்

வோடஃபோன்: ரூ 398 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 84ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்
வோடஃபோன் ப்ளே, ஜீ 5 சந்தாக்கள்

வோடஃபோன்: ரூ 399 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்
வோடஃபோன் ப்ளே, ஜீ 5 சந்தாக்கள்

வோடஃபோன்: ரூ 558 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்
வோடஃபோன் ப்ளே, ஜீ 5 சந்தாக்கள்

வோடஃபோன்: ரூ 599 திட்டம்
84 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 3 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 252 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்
வோடஃபோன் ப்ளே, ஜீ 5 சந்தாக்கள்

வோடஃபோன்: ரூ .299 திட்டம்
28 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 56 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்


வோடஃபோன்: ரூ 449 திட்டம்
56 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 112 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்

வோடஃபோன்: ரூ .699 திட்டம்
84 நாட்கள் வேலிடிட்டி
ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா(மொத்தம் 168 ஜிபி)
ஒரு நாளைக்கு 100 எஸ்.எம்.எஸ்
அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் அன்லிமிடேட் கால்கள்