தனியார் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு மார்ச் மாதம் ஊதியம் பிடித்தம் செய்து வழங்கி உள்ளதாக தனியார் பள்ளிஆசிரியர்கள் குற்றச்சாட்டு