தமிழ்

10 வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடம்
ஒரு மதிப்பெண் வினா விடை தொகுப்பு

https://youtu.be/0Aw-RI1EJDo


MATHEMATICS

10th Maths EM | Important 5 Mark Question And Answers | PUBLIC EXAM May 2020

https://youtu.be/7yf4s48zTRY

10th MATHS (EM) PUBLIC EXAM MODEL QUESTION PAPER WITH ANSWER

https://youtu.be/Od0dH3cmej8

SCIENCE 

10th SCIENCE TM Public Exam Study Materials

https://youtu.be/DDcEEzUEwWM

SOCIAL SCIENCE

10th SOCIAL SCIENCE TM & EM 2 MARK QUESTION AND ANSWERS

 10th PUBLIC EXAM | SOCIAL SCIENCE (EM) | 2 MARK IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS

https://youtu.be/XVDKpSkTllI

 10 பொதுத் தேர்வு | சமூக அறிவியல் | 2 மதிப்பெண் முக்கிய வினா விடை தொகுப்பு

https://youtu.be/OApn5hASUdA

10th PUBLIC EXAM | SOCIAL SCIENCE (EM) | 2 MARK IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS

https://youtu.be/XVDKpSkTllI

10th FULL BOOK HISTORY | ENGLISH MEDIUM | ONE MARK QUESTION AND ANSWERS

https://youtu.be/_kVXFVdmssI