1. பள்ளி வேலை நாட்கள்

2. ஆசிரியர்களின் விடுப்பு விவரம்

3. ஆசிரியர்களின் விடுப்பு கால முகவரி

4. மாணவர்களின் மூன்று பருவ சராசரி மதிப்பெண் பட்டியல்

5. தேர்ச்சி சுருக்கம்

6. மக்கள் தொகை சுருக்கம்

7. முதல் வகுப்பில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய பிள்ளைகள் விவரம் 5+

8. இடைநின்ற மாணவர்கள் விவரம்

9. மாற்றுத் திறனாளிகள் விவரம்

10. Covering Letter