மத்திய அரசு நடத்தும் இந்திய மொழியியல் நிறுவனம் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய பணியிடைப் பயிற்சியாக 10 மாத மாற்று மொழிப் பயிற்சியை வழங்குகிறது. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான சேர்க்கை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Click here to download pdf