கடந்த ஆண்டுகளில் மூன்றாம் வகுப்பிற்கு நடைபெற்ற SLAS தேர்வின் வினாத்தாள் தொகுப்பு

அனைத்து ஆசிரியர்களும் முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாளை கருத்தில் கொண்டு பயிற்சி அளிக்கவும்.

பிப்ரவரி'20 மாதம் அனைத்து மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் SLAS தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2014 - 2015 - TAMIL - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2014 - 2015 - ENGLISH - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2015 - 2016 - TAMIL - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2015 - 2016 - ENGLISH - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2015 - 2016 - ENGLISH - B  - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2015 - 2016 - MATHS - SLAS QUESTION PAPERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD - 2016 - 2017 - TAMIL - SLAS QUESTION PAPERS