5-ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் - தமிழ் - இயல் ஒன்று                             60 மாதிரி திறனறித்தேர்வு வினாக்கள்


ஞா.செல்வகுமார்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி