2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு அட்டவணை ஆசிரியர் தேர்வு விரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி டெட்2020 தேர்வு தோராயமாக ஜீன் மாதம் நடைபெறும் எனவும்,
PGTRB ஜீலை மாதம் தேர்வு அறிக்கை வெளியிடப்படும் எனவும் அறிவிப்பு.

Note :
1 . The above schedule is a tentative programme of the Teachers Recruitment Board . This is only for information to the candidates to get prepared for the examination .

2 . TRB reserves its right to add or remove or modify any recruitment in the above said planner and also to postpone or advance any of dated mentioned in the planner .

3 . Vacancies mentioned are tentative . It is subject to change at the time of notification or before the final selection .

4 . The programme mentioned in sino 5and 6 are subject to the approval of the syllabus.

5 . Scheme of examination and syllabus will be made available on TRB ' s website www . trb . in . nic . in at the time of notification .

6 . Please visit TRB ' s website and the newspapers / media for latest information / notification .

7 . Subject to the outcome of court cases