💁‍♂வகுப்பறை நடவடிக்கைகள், மாணவர்கள் உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆசிரியர் சுய மதிப்பீட்டு வடிவமைப்பைக் கவனித்தபின், தலைமை ஆசிரியர் கீழே உள்ள கருத்துகளை நான்கு அளவுருக்களில் 8 புள்ளிகளைக் கொடுக்க வேண்டும்.


💁‍♂  சுய மதிப்பீடு செய்த ஆசிரியர்கள் மட்டுமே இங்கு பட்டியலிடப்படுவார்கள்.


 *ஆசிரியர்கள் பட்டியல்*

 ஆசிரியரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 1. குழந்தைகளுக்கான கற்றல் அனுபவங்களை வடிவமைத்தல் *


(கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.


 2. பொருள் விஷயத்தின் அறிவு மற்றும் புரிதல் *

 (கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.)

🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.
 3. கற்றலை எளிதாக்குவதற்கான உத்தி *

 (கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.

 4. தனிப்பட்ட உறவு *

 (கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.


🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.

 5. தொழில் வளர்ச்சி *

 (கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.


 6. பள்ளி வளர்ச்சி *

(கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.


 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.


 7. ஆசிரியர் வருகை *

(கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)

🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.

 8. ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரத்தை ஊக்குவித்தல் *

 (கீழே உள்ள விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்)


🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் கீழே.

 🔮 எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நெருக்கமான.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்கிறது.

🔮 எதிர்பார்ப்புகளை மீறுகிறது.

 💁‍♂ வகுப்பையும் பாடத்தையும் கையாளும் ஆசிரியரின் பள்ளி பதிவுகளையும், வேலை நாட்களில் (2018-19) பள்ளியில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கையையும் சரிபார்த்து, உள்ளீடுகள் சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளன என்று சான்றளிப்பதன் மூலம் இது சரியானது.