பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் விபரங்களை EMIS -ல் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்த கன்னியாகுமரி -CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்..