மாநில தேர்தல் ஆணைய ந.க.எண். 5870/2019/ தே.பொ3 நாள் 9.12.19 ன்படி  பார்வை மாற்றுதிறனாளிக்கு தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது