அனைத்து பள்ளிகளிலும் தேசிய அறிவியல் கருத்தரங்கம் பள்ளி, கல்வி  மாவட்ட,  வருவாய் மாவட்ட அளவில் நடத்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

8 முதல் 10 வகுப்பு மாணவர்கள் மட்டுமே பங்கு பெற்றால் போதுமானது.

தலைப்பு மற்றும் நடத்த வேண்டிய தேதிகள் :